O sdružení
  
  
O sdružení

    LDT Zblovice - je právnická osoba – zapsaný spolek dle občanského zákoníku. Vzniklo na podzim roku 2005 a zakládajícími členy byli Luděk Hortlík, Stanislav Havel, Jiří Kutlvašr a Jaroslav Šlingr. Založil je kolektiv lidí, kteří věnovali areálu letního dětského tábora ve Zblovicích více než 30 let života. Občanské sdružení vzniklo se záměrem kontinuálně pokračovat v činnosti, kterou zakládající členové již prováděli – pořádání letních dětských táborů a údržba areálu LDT Zblovice s ohledem na to, že majitel areálu POO OS TOK VÚB a.s. již neměl zájem tuto činnost dále vykonávat. Areál letního dětského tábora ve Zblovicích byl tedy občanskému sdružení od 1.1. 2007 dlouhodobě pronajat.

 
O lidech

    Všichni členové spolku vykonávají svoji činnost ve volném čase, mimo jejich hlavní zaměstnání a bez nároku na jakoukoli finanční odměnu.
    Letní dětský tábor (16 dní) pomáhá připravit a organizovat bezvadná parta lidí skládající  se z osob různého věku i povolání. Studenti táboru obětují kus prázdnin, ostatní dovolenou.

Činnost spolku zastřešují:

Luděk Hortlík (předseda), Stanislav Havel (místopředseda), Jiří Kutlvašr (místopředseda), Jaroslav Šlingr, Jana Dubánková, Václav Morávek, Ondřej Čopián a Vlaďka Carbová.
    Na fungování tábora mají také výrazný podíl desítky kamarádů, kteří pomáhají při četných brigádách ve Zblovicích, případně podporují činnost sdružení a bez nichž by nebylo možné tábor udržet v provozuschopném stavu.

 
O majetku

    LDT Zblovice, z. s. je samostatně hospodařící spolek. Není napojeno na žádný subjekt, který by na činnost trvale finančně přispíval, či jej trvale sponzoroval. Každoroční hospodaření je limitováno penězi vybranými při pořádání letního dětského tábora ve formě pronájmu a z pronájmů ostatním organizacím pořádajících tábory v areálu LDT Zblovice.
    Prioritou v hospodaření občanského sdružení je získávat finanční zdroje na činnost, obnovu a investice z podpůrných programů a grantů vypisovaných nejrůznějšími subjekty na podporu práce s dětmi.
    Za předpokladu, že není spolek nucen investovat finanční prostředky nad rámec běžné údržby je finančně soběstačný. V době založení nedisponovalo občanské sdružení LDT Zblovice žádným majetkem. Postupem času spolek nabývá zejména drobný majetek a v roce 2016 táborovou základnu odkoupil.

  
  
  
  LDT Zblovice, z. s. - Na Štěpnici 1123,  562 06  Ústí nad Orlicí
  Tel:(+420) 774 721 333                  email: info@ldtzblovice.cz